Toelatingscriteria

Inleiding

De VBG behartigt de belangen van de brancheopleidingen in de gezondheidszorg. Opleidingsaanbieders die de theoriecomponent van een of meerdere brancheopleidingen in de gezondheidszorg verzorgen of willen gaan verzorgen kunnen lid worden van de VBG.

Toelichting

Opleidingsaanbieders zijn scholen/opleidingsinstituten; ze worden ook wel aangeduid als theorieaanbieders. Deze organisaties kunnen, mits zij rechtspersoon zijn, lid worden van de VBG. Opleidingsaanbieders kunnen dus OCW scholen zijn die ook een of meerdere brancheopleidingen verzorgen, instellingen die binnen hun organisatie een opleidingsinstituut o.i.d. kennen die deze brancheopleidingen verzorgt. Ook private ondernemingen kunnen theorieaanbieder zijn en dus lid worden, mits zij een rechtspersoon zijn.
Tot voor 2011 waren het uitsluitend brancheopleidingen voor de intramurale algemene gezondheidszorg/de ziekenhuizen waarop de VBG zich richtte. Dat was vooral historisch bepaald. De gezondheidszorg verandert en langzaamaan worden bestaande muren opengebroken. Dat betekent dat bepaalde brancheopleidingen ook gericht zijn op andere velden of daar heel goed inpasbaar zijn. Gevolg hiervan is dat de accreditatieorganen de betreffende (vervolg)opleiding ook aanpassen aan de vraag uit de andere velden of brancheopleidingen uit andere velden ook toelaten tot hun systeem. Zo zijn in 2011 de besprekingen opgestart om de ambulance opleidingen in het CZO op te nemen. Ook vinden er besprekingen plaats om de Vervolgopleiding Geriatrieverpleegkundige op te nemen in het CZO en deze richt zich op de GGZ en de AGZ. In 2011 is de AZN (school voor ambulance Zorg Nederland) lid geworden van de VBG en wij verwachten dat opleidingsaanbieders uit de GGZ zich in 2012 als lid bij de VBG zullen willen melden.

Aanmelden

Opleidingsaanbieders die lid willen worden van de VBG kunnen zich per brief schriftelijk aanmelden
bij het bestuur. Voor informatie vooraf of nadere toelichting kan men zich wenden tot de voorzitter
de heer Wim Polderman (w.polderman@vumc.nl of 020-4442020).

Contributie

Na toelating zijn leden contributie verschuldigd. De contributie wordt jaarlijks geïnd. Indien een opleidingsaanbieder als lid wordt toegelaten wordt de contributie voor het jaar waarin deze toetreedt in onderling overleg vastgesteld. De contributie bedraagt in ieder geval € 250,00.

Contributiegrondslag vanaf 01-01-2012:
De contributie is als volgt opgebouwd.

Elk lidinstituut betaalt een basisbedrag van € 250,00 per kalenderjaar. De VBG levert inspanningen voor (vervolg)opleidingen die nog niet zijn opgenomen in een erkenningsysteem en ook nog niet in procedure zijn om opgenomen te worden.
Het lidinstituut betaalt per student eenmalig een bijdrage van € 15,00. De peildatum is 01 januari van het betreffende begrotingsjaar. Het lidinstituut geeft het aantal studenten op dat is gestart in de betreffende (vervolg)opleiding vanaf 01 januari in het jaar daarvoor. Hiermee geregeld dat voor elke student maar één keer wordt betaald.
De studentenbijdrage wordt alleen betaald voor (vervolg)opleidingen die zijn opgenomen in een landelijk accreditatieorgaan. In de algemene vergadering wordt jaarlijks vastgesteld welke accreditatieorganen het betreft. Per 01-01-2012 is dit alleen het CZO.

Bij het vaststellen van de begroting voor het volgende jaar wordt jaarlijks het basisbedrag en de studentenbijdrage vastgesteld.