Organisatiestructuur VBG

Verenigingsstructuur VBG

In 2010 en 2011 heeft de VBG gewerkt aan de nieuwe verenigingsstructuur. 

Op 22-11-2011 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met de nieuwe statuten. We werken nu aan de implementatie zoals het inrichten van de netwerkgroepen, het organiseren van de VBG dagen in 2012. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe website waarin met moderne technieken de communicatiemogelijkheden worden verbeterd.

De VBG kende een relatief klassieke verenigingsstructuur. De ledenvergadering nam de belangrijkste besluiten, het bestuur werkte met een rolverdeling waarbij de voorzitter en vice-voorzitter de externe contacten onderhielden. Daarnaast kende de vereniging opleidingsgroepen (zeg werkgroepen) die uitsluitend gekoppeld waren aan bestaande branche-opleidingen.

Er bleek behoefte om de VBG breder te laten werken, meer met elkaar te delen en niet meer uitsluitend gekoppeld aan onderwerpen die direct gerelateerd waren aan bestaande branche-opleidingen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe organisatiestructuur. De hoofdpunten hiervan zijn:

• De vereniging kent drie domeinen:

   - kwaliteit (inhoud onderwijs/accreditaties)
   - arbeidsmarkt (-ontwikkelingen)
   - interne organisatie (dagelijks bestuur)


• Het bestuur bestaat uit 7 personen gekoppeld aan de 3 domeinen (zie rubriek bestuur). Met een combinatie van 2 of 3 bestuursleden per domein garanderen we bestuurlijke continuïteit en is een verbetering van de bestuurskwaliteit (o.a. slagkracht) mogelijk. Binnen hun domein zijn de betreffende bestuursleden samen verantwoordelijk voor alle bestuursactiviteiten, ook de externe contacten.

• De Algemene Vergadering komt tweemaal per jaar bijeen tijdens de zogenaamde VBG dagen. Het zijn relatief korte vergaderingen waarin de noodzakelijke besluiten (begroting, jaarrekening, bestuurssamenstelling etc) worden genomen. Elk lidinstituut mag maximaal 1 persoon afvaardigen naar de Algemene Vergadering. Bestuursleden van de VBG hebben geen stemrecht tijdens de Algemene Vergadering. Informatieve punten staan niet meer op deze agenda maar komen voor een breed gehoor aan de orde op de VBG dagen of indien nodig op extra te plannen bijeenkomsten. Aan deze bijeenkomsten kunnen alle medewerkers van de lidinstituten deelnemen.

• Ten behoeve van de domeinen inhoud en arbeidsmarkt worden er netwerkgroepen mogelijk. Er wordt niet meer van bovenaf een werkgroep ingesteld maar juist meer vanuit de behoefte bij de lidinstituten kunnen er netwerkgroepen (al dan niet tijdelijk) ontstaan. De netwerkgroepen worden ondersteund door en rapporteren aan de bestuursleden van het betreffende domein. De oude opleidingsgroepen stappen ook over naar dit nieuwe systeem van netwerkgroepen. Bestuursleden zullen met de opleidingsgroepen overleggen hoe zij dit willen en op welk terrein. Al met al wordt het inrichten van de netwerkgroepen een boeiend proces. Het is ook het moment om de huidige werkwijze, taak of doelstelling goed tegen het licht te houden.

• Er kunnen altijd "commissies" benoemd worden door het bestuur of de algemene vergadering. Op dit moment is de Werkgroep CZO Afgevaardigden (WCA) daar een voorbeeld van. In haar werkwijze kan zo’n centrale werkgroep natuurlijk gebruik maken van de middelen die ook worden ontwikkeld voor de netwerkgroepen.

Voor vragen over de nieuwe structuur kunt u zicht wenden tot de betreffende bestuursleden.

Wijziging organisatiestructuur VBG

Op 22-11-2011 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met de statutenwijziging waarmee de wijziging van de organisatiestructuur van de VBG ook formeel een feit is. Wij werken nu hard aan de implementatie van deze structuur. Een van de resultaten hiervan is deze nieuwe website.

Indien er vragen resteren kunt u ons secretariaat Michelle Smeltink mailen of bellen: 
michelle.smeltink@radboudumc.nl / 024-3092965.