CZO Flex Level moderniseert opleidingsaanbod verpleegkundigen en medisch ondersteuners

16 november 2018 - meer nieuws

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) leveren met het project CZO Flex Level een bijdrage om de arbeidsmarktproblematiek te lijf te gaan. In de komende vier jaar (2018 – 2022) werken we aan duurzame verbetering van het opleidingsaanbod voor gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel in Nederland. In samenwerking tussen professionals, zorginstellingen en opleidingsinstellingen wordt een nieuw, flexibel en modulair opleidingsaanbod ontwikkeld. Dit moet beter aansluiten bij de behoeften in de zorgsector.

Kwalitatieve onbalans

Er bestaat een onbalans tussen het huidige aanbod van verpleegkundige vervolgopleidingen (VVO) en medisch ondersteunende opleidingen (MOO) enerzijds en de veranderende behoeften van de zorg anderzijds. Het zorgaanbod is steeds gedifferentieerder geworden. Vaak zijn meerdere zorgprofessionals en zorginstellingen betrokken bij de zorg rond een patiënt of cliënt; er is sprake van transmuralisering. Dit vraagt om specifieker gespecialiseerde zorgprofessionals en daarmee om een ander soort opleidingen.

One size fits all geldt niet meer. De huidige circa dertig VVO- en MOO-opleidingen zijn kwalitatief hoogwaardig, maar het stelsel als geheel past niet meer bij de eisen van deze tijd. Er is sprake van overlap en soms moeten zorgprofessionals onderdelen (of stages) volgen die voor hun specifieke functie niet relevant zijn. Of zij ervaren dat de opleidingen onvoldoende rekening houden met hun kennis, kunde en ervaring.

Kwantitatieve mismatch

Naast de kwalitatieve onbalans is er sprake van een kwantitatieve mismatch: zorginstellingen slagen er niet in voldoende professionals op te leiden en bij te scholen in VVO en MOO. Het aanbod aan gekwalificeerde medewerkers kan de vraag niet bijhouden, wat tot spanningen op de arbeidsmarkt leidt. Door dit spanningsveld is het ook lastig om vervanging te vinden als professionals vervolgopleidingen volgen.

Gevoelde behoeften

Er is behoefte aan een snellere en flexibelere instroom van professionals die zich willen specialiseren of een medisch ondersteunende functie willen uitoefenen. Voor patiënten en cliënten is het van groot belang dat de juiste professionals op het juiste moment beschikbaar zijn en dat hun competenties op niveau blijven. Voor de professionals geldt dat zij mee kunnen groeien met de veranderende zorgvraag en dat zij hun loopbaanperspectief flexibel en doelmatig kunnen verruimen. En zorginstellingen willen hun vacatures zo snel en doelmatig mogelijk ingevuld zien door goed opgeleide professionals.

Wat moet er gebeuren?

Het project CZO Flex Level wil een nieuw, modulair stelsel van verpleegkundige vervolgopleidingen (VVO) en medisch ondersteunende opleidingen (MOO) ontwikkelen. Om dit te realiseren gaat CZO Flex Level – met de praktijk als uitgangspunt – aan de slag met de zorginstellingen (het werkveld), de zorgprofessionals en de opleidingsaanbieders. De input van ieder is van essentieel belang om in kaart te brengen welke opleidingsbehoeften er zijn, waar men momenteel tegenaan loopt bij het opleiden, wat nodig is om aan de vraag te voldoen en hoe bestaande knelpunten kunnen worden opgelost. CZO Flex Level maakt daarbij dankbaar gebruik van de nieuwste inzichten over leren en de resultaten van pilots die de opleidingsaanbieders (verenigd in de Vereniging Branche-Opleidingsinstituten Gezondheidszorg) gezamenlijk en lokaal al hebben ontwikkeld en beproefd.

Verschillende fasen

In 2018 bereiden we, in nauwe afstemmingen met het veld, het project voor om in 2019 voluit van start te gaan. Tot eind 2019 richt CZO Flex Level zich in eerste instantie op het leggen van een landelijk fundament voor het modulariseren en flexibiliseren van (vervolg)opleidingen. In 2020 starten we de implementatie van het nieuwe onderwijs.

Voor de volledige herziening en implementatie van het stelsel wordt een periode van maximaal vier jaar uitgetrokken. Dit omdat het grondig én zorgvuldig moet gebeuren, zodat de belangen van alle betrokken partijen kunnen worden gewaarborgd: cliënten en patiënten, professionals, zorginstellingen en opleidingsaanbieders.

CZO Flex Level: een nieuwe naam

CZO Flex Level is een nieuwe naam in het veld van vervolgopleidingen voor gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunende medewerkers. Het project is een initiatief van de NVZ en de NFU. Het College Zorg Opleidingen (CZO) is één van de kernspelers in dit project. CZO accrediteert de betreffende opleidingen en ziet toe op de kwaliteit daarvan. Met dit project wordt invulling gegeven aan een van de afspraken die partijen hebben gemaakt in het bestuurlijk akkoord medisch specialistische zorg.

Er valt veel meer uit te wisselen over CZO Flex Level en wat dat voor de vele belanghebbenden kan betekenen. Bent u, ben jij geïnteresseerd? Vragen en/of een aanmelding voor onze nieuwsbrief zijn welkom via czoflexlevel@nvz-ziekenhuizen.nl. De projectleiders, Niels Oerlemans en Peter Fest, kunt u ook via dit emailadres bereiken.

Binnenkort zal de voortgang van het project zijn te volgen via www.czoflexlevel.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wat doet de VBG?

De VBG is al meer dan 12,5 jaar dé onderwijskundige innovator en aanbieder van vooral functiegericht onderwijs voor de gezondheidszorg.

Lees meer

33

CZO opleidingen (2018)

50

niet-CZO opleidingen (2018)

2733

Diploma's (2018)